PRAVIDLA - Spinning®24hodin 2019

Czech republic - Brno 30. 11. - 1.12.

SPECIÁLNÍ nabídka 😴 UBYTOVÁNÍ 😴 pro účastníky události. Vše v jedné budově HOTELU, bez venkovního přecházení - DOPORUČUJEME VYUŽÍT - info níže v pravidlech. 

 • Každý člen týmů a účastník události Spinning®24hodin 2019 bude respektovat jeden druhého a dbát na bezpečí své a svého okolí. Je zakázáno a netolerujeme žádné posměšné komentáře týkající se rasy, náboženství, kultury, sexuální orientace, pohlaví nebo identity.. Děkujeme za respektování těchto pravidel.
 • Každý tým musí být sestaven minimálně ze 3 až maximálně z 8 členů.
 • Každý tým má "svobodným" způsobem zvoleného svého vedoucího nebo kapitána. Tato osoba je zároveň "kontaktní osobou" pro komunikaci s pořadatelem akce. Vedoucí nebo kapitán dále "zodpovědně" průběžně předává informace do svého "hvězdného" týmu všem členům.
 • Vedoucí nebo kapitán týmu musí být v den konání události starší 18-ti let !!!
 • Každý účastník si je plně vědom svého zdravotního stavu v den konání události 24hodin2019 a účastní se na vlastní nebezpečí a riziko.
 • Dva a více týmů nemůže mít stejného vedoucího nebo kapitána týmu!
 • Stejně tak, člen jednoho "hvězdného" týmu nemůže být současně členem dalšího startovního týmu. 
 • Minimální věk člena týmu je 15 let, výška min. 150 cm s minimální váhou jedince 50 kg v den konání 24hodin2019. Jedná se o bezpečnostně preventivní opatření. Horní věková hranice člena týmu není omezena.
 • Kdo může být členem týmu? Kdokoliv kdo zvládne jízdu venku na běžném kole a má minimálně 3-týdenní životní zkušenost s jízdou na stacionárním kole SPINNER® a je obeznámen alespoň se základními pravidly a chováním na stacionárním kole SPINNER®. 
 • Platí základní pravidlo, pokud 1 člen týmu právě jede na kole svoji část, tak další 1 určený člen z jeho týmu (dle vnitřní dohody celého týmu) je tomuto jezdci plně k dispozici a nápomocen nejenom jako psychická podpora, ale také pro případ doplnění vody, enrgetické tyčinky, jídla, nebo pro případ "nečekaného" střídání, např. urgentní toaleta, atd.
 • Vstup na akci Spinning®24 hodin 2019, bude umožněn pouze řádně registrovaným členům týmu, tedy pouze účastníkům.
 • Doprovod účastníků nebo diváků bude umožněn po zakoupení symbolického vstupného 250 Kč, které bude poukázáno na podporu obětem dopravních nehod. Více informací naleznete ZDE. Již brzy zveřejníme. :-) 
 • Sestavovat a měnit složení členů startovního týmu je možné do 31.10. 2019 !!
 • Registrace týmu je závazná (Startovní poplatek je nevratný)
 • Místo konání: Česká republika, Brno, Hotel Cosmopolitan - VIENNA HALL
 • Prezence samotných týmů a jejich členů začne v sobotu 30. 11. 2019 od 12:00 hod. Přístup k stacionárním kolům SPINNER® od 14:00 hod.
 • Členové týmu, kteří budou začínat zahajovací jízdu, budou u svých rezervovaných kol minimálně 30 min. před startem a 15 min. před startem budou již na svých kolech připraveni k jízdě.
 • Slavnostní START zahajovací jízdy Spinning®24hodin 2019 bude 30.11. 2019 v 16:00 a ukončení 1. 12. 2019 v 16:00 hod.
 • Všechna stacionární kola zn. SPINNER® a jsou vybavena oboustrannými univerzálními pedály SPD/ vs. klipsna - pedály není možné měnit za vlastní !! Stejné podmínky pro všechny účastníky. 
 • Po celých 24 hodin se jízda stacionárního kola SPINNER® každého týmu nesmí zastavit. Výjimkou je čas potřebný k výměně člena týmu, která musí proběhnout nejpozději do 30 vteřin. Video zde pod textem.

RULES - Spinning®24hours 2019

Czech republic - Brno 30. 11. - 1.12.

SPECIAL 😴 ACCOMMODATION 😴 offer for event participants. Everything in one building of the hotel, without outdoor crossing - WE RECOMMEND TO USE - info below in the rules.

 • Each team member and participant of Spinning®24hours 2019 will respect each other and ensure the safety of themselves and their surroundings. It is forbidden to tolerate any mocking comments about race, religion, culture, sexual orientation, gender or identity. Thank you for respecting these rules.
 • Each team must consist of a minimum of 3 to a maximum of 8 members.
 • Each team has a leader or captain elected in a "free" way. This person is also a "contact person" for communication with the event organizer. The leader or captain then "responsibly" continuously transmits information to his "star" team to all members.
 • Team leader or captain must be 18 years old on the day of the event !!!
 • Each participant is fully aware of his / her state of health on the day of the 24-hour2019 event and participates at his / her own risk and risk.
 • Two or more teams cannot have the same leader or team captain!
 • Likewise, a member of one "star" team cannot simultaneously be a member of another starting team.
 • Minimum age of team member is 15 years, height min. 150 cm with a minimum weight of 50 kg on the day of 24 hours2019. This is a precautionary measure. The upper age limit of a team member is not limited.
 • Who can be a team member? Anyone who is able to ride outside on a regular bike and has at least a 3-week life experience with a SPINNER® stationary bike and is familiar with at least the basic rules and behavior of a SPINNER® stationary bike.
 • As a general rule, if one team member is riding his / her part, another 1 member of his / her team (according to the internal agreement of the whole team) is fully available and helps not only as a psychic support, but also for water refilling, energy bars, meals, or in case of "unexpected" rotation, eg urgent toilet, etc.
 • Entry to Spinning®24 hours 2019 will be allowed only to properly registered team members, ie participants only.
 • Accompanying participants or spectators will be allowed after the purchase of a symbolic entrance fee of CZK 250, which will be remitted to the victims of traffic accidents. More information HERE. Coming soon. :-)
  It is possible to compose and change the members of the team by 31.10. 2019 !!
 • Team registration is obligatory (Starting fee is non-refundable)
 • Venue: Czech Republic, Brno, Hotel Cosmopolitan - VIENNA HALL
 • The presentation of the teams themselves and their members will begin on Saturday, November 30, 2019 at 12:00. Access to the SPINNER® stationary bikes from 14:00.
 • Team members who will start the opening race will be at least 30 minutes on their reserved bikes. before start and 15 min. they will be ready to ride on their bikes before the start.
 • The opening ceremony of the Spinning®24 Hours 2019 will be 30.11. 2019 at 16:00 and end 1. 12. 2019 at 16:00
 • All SPINNER® stationary bicycles are equipped with SPD / vs. versatile universal pedals. clip - pedals cannot be changed for own !! The same conditions for all participants.
 • Do not stop driving each team's SPINNER® stationary bike for 24 hours. The only exception is the time required to replace a team member, which must be completed within 30 seconds at the latest. Video here under the text.

Střídání členů týmu na kole SPINNER® je spolupráce na 20 vteřin.

 • Všechna kola jsou vybavena originálním Spinning® computerem, který po zapnutí a od STARTU zaznamenávat celkový čas a další hodnoty. Jakmile se pedály zastaví na dobu více jak 30 vteřin, veškeré hodnoty budou automaticky smazány. Video najdete ZDE. (Brzy zveřejníme)
 • Střídání člena týmu je povoleno pouze v celou hodinu, kdy se střídají hlavní instruktoři-prezentéři na pódiu. V případě "neodkladného" střídání jezdců v průběhu některé z jízd, je třeba informovat neprodleně pořadatele, kteří dohlédnou na "nečekané" střídání, aby nedošlo k případnému zranění.
 • Celková strategie a periodizace střídání jednotlivých členů - jezdců na stacionárním kole je plně na úvážení každého týmu. Například: střídání po 1 hodině, po 2 hodinách, po 3 hodinách, nebo 1+3+2+2+1+3+2+2+1, atd.
 • Ubytování v hotelové části není součástí ceny registrace týmu! Tuto variantu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně a na své náklady.
 • ZPŮSOB REZERVACE ubytování v hotelu Cosmopolitan Brno (Boby): Speciální VIP ceník pro účastníky v termínu 30.11. - 1.12.2019:
 • Dvojlůžkový pokoj: 1.550 Kč / pokoj/ noc vč. snídaně a Wi-Fi
 • Jednolůžkový pokoj: 1.450 Kč / pokoj/ noc vč. snídaně a Wi-Fi
 • 4-lůžkový pokoj 2.500 Kč / pokoj/ noc vč. snídaně a Wi-Fi
  Tyto rezervace prosím neprovádět na webu: Booking
 • UPOZORNĚNÍ! Pokud najdete na nějakém rezervačním webu ubytování v tomto termínu levnější, tak je na vašem uvážení, kterou variantu si vyberete.
 • Postup rezervace: prosím účastníky a případně pouze jejich hosty - zasílat rezervace na email: reservations@hotelcosmopolitan.cz
 • Následně obdržíte autorizačný formulář pro zadání "CC" - údajů platební karty, které budou sloužit jako garance vašeho pobytu a vyplněný zašlete zpět.
 • Ubytování hlásit do 15. 11. 2019 s heslem: ,,SPINNING ČR a SR
 • Registrovaní účastníci, kteří nebudou využívat žádného hotelového ubytování mají možnost "odpočinku" přímo v místnosti, kde se bude konat událost, tedy bude zde hrát nepřetržitá hudba. Využití této možnosti je zcela dobrovolné. Účastník, který "vyhrazený prostor" využije, si zajistí potřebné vybavení k odpočinku na vlastní náklady a vlastními prostředky. Tzn. karimatku, nafukovací matraci, spacák, polštář, deku, plyšového medvěda, atd.
 • PRO ÚČASTNÍKY zajištěny SPRCHY za poplatek = 20 Kč
 • V průběhu celé akce bude přítomen profesionální zdravotník a lékař.
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A SDĚLENÍ - V průběhu celé akce není povolena konzumace alkoholických nápojů či jiných omamných látek.
 • Bezpečnost především: Vemte prosím na vědomí, že každý účastník sportovní akce se účastní na vlastní nebezpečí a je si plně vědom svého aktuálního zdravotního, fyzického a duševního stavu.
 • Dále, za veškeré osobní věci a případné cennosti (peníze, mobil, hodinky, prstýnky, řetízky, náramky a vše ostatní co lze za cennosti považovat), si každý účastník zodpovídá sám a pořadatel akce nenese za případnou újmu na zdraví a majetku účastníka žádnou odpovědnost.
 • Rozpis hlavních Spinning® prezentérů, kteří povedou jednotlivé jízdy, naleznete včas na hlavní stránce události Spinning®24hodin2019.
 • Pokud máte zájem o zviditelnění své společnosti, či firmy nebo svého Spinning® centra, tak je tu možnost spolupráce formou spomzorství nebo partnerství. Budeme propagovat a medializovat vaši společnost, logo atd. Případně pište na: info@spinning-cs.com 
 • Změnu pravidel a podmínek akce SPINNING®24hodin 2019 si pořadatel vyhrazuje.
 • All wheels are equipped with an original Spinning® computer, which after turning on and starting to record the total time and other values. As soon as the pedals stop for more than 30 seconds, all values ​​will be automatically deleted. Video is HERE. (Coming soon)
 • The substitution of a team member is only permitted during the whole hour when the main instructor-presenters take turns on the stage. In the case of "urgent" change of drivers during any of the rides, it is necessary to inform the organizers immediately, who will supervise the "unexpected" substitution, in order to avoid possible injury.
 • The overall strategy and periodicity of rotation of individual members - riders on a stationary bike is fully at the discretion of each team. For example: alternating after 1 hour, after 2 hours, after 3 hours, or 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1, etc.
 • Accommodation in the hotel section is not included in the team registration price! This option is provided by each participant individually and at his own expense.
 • METHOD OF BOOKING accommodation in hotel Cosmopolitan Brno (Boby): Special VIP pricelist for participants in period 30.11. - 1.12.2019:
 • Double room: 1.550 CZK / room / night incl. breakfast and Wi-Fi
 • Single room: 1.450 CZK / room / night incl. breakfast and Wi-Fi
 • 4-bed room 2.500 CZK / room / night incl. breakfast and Wi-Fi
 • Please do not make these reservations on the website: Booking
 • NOTICE! If you find cheaper accommodation on any booking site in this term, it is up to you to decide which option to choose.
 • Booking procedure: please participants and eventually only their guests - send reservations to email: reservations@hotelcosmopolitan.cz
 • You will then receive an authorization form to enter the "CC" - credit card information that will serve as a guarantee for your stay and return the completed form.
 • Report the accommodation by November 15, 2019 with the slogan: "SPINNING CR and SR"
 • Registered participants who will not use any hotel accommodation have the opportunity to "relax" directly in the room where the event will take place, ie there will be continuous music. The use of this option is entirely voluntary. The subscriber who uses the "reserved area" shall obtain the necessary equipment to relax at his own expense and by his own means. Ie. mat, inflatable mattress, sleeping bag, pillow, blanket, teddy bear, etc.
 • SHOWERS for participants for a fee = 1 €
 • A professional healthcare professional and doctor will be present throughout the event.
 • IMPORTANT NOTICE - Not consuming alcoholic beverages or any other intoxicating substances is permitted throughout the event.
 • Safety first: Please note that every participant in a sporting event participates at his / her own risk and is fully aware of his / her current health, physical and mental condition.
 • Furthermore, for all personal belongings and possible valuables (money, mobile, watches, rings, chains, bracelets and everything else that can be considered valuables), each participant is responsible and the organizer of the event is not responsible for any damage to the health and property of the participant .
 • You can find a schedule of the main Spinning® presenters who will lead the individual rides on the main page of the Spinning®24hours2019 event in time.
 • If you are interested in making your company or company or your Spinning® center visible, there is a possibility of cooperation in the form of sponsorship or partnership. We will promote and publicize your company, logo, etc. Alternatively, write to: info@spinning-cs.com
 • The organizer reserves the right to change the rules and conditions of the SPINNING®24hours 2019 event.